Korken

Om vår grupp

Kapsylen
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm

08-644 30 49
www.korken.se

Är ni intresserade av att ställa ert barn i kö till Korken?
Kontakta rekrytering [at] korken.se

Vill ni komma och titta?
Ring direkt till Korken

Föräldrakooperativet Korken har funnits i huset sedan 1986. Korken bildades från början av folk i huset som tyckte att det var viktigt att integrera arbete, boende och daghem.

Numera arbetar de flesta av oss utanför huset, men har många gånger haft någon anknytning till Kapsylen eller Kafé 44, och på det sättet kommit i kontakt med Korken.

Det som utmärker verksamheten på Korken är att det är en liten åldersblandad barngrupp där varje barn får mycket uppmärksamhet och tid och där personalen kan anpassa den pedagogiska verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen och att föräldrarna finns med som en naturlig del i vardagen. Pedagogiskt ansvarig för verksamheten är vår personal som arbetar Reggio Emiliainspirerat med mycket skapande, leken i fokus och utifrån ett normkritiskt synsätt.

Vi föräldrar arbetar i köket på Korken och lagar ekologisk och vegetarisk mat samt städar varje dag. Vi har fyra anställda personal. Det innebär en hög vuxentäthet då vi har en liten åldersblandad barngrupp (12 – 14 barn) och medför en stor gemenskap mellan barn och vuxna. Vi föräldrar får lära känna barnets kompisar och deras föräldrar och barnen får lära känna andra vuxna utöver sina egna föräldrar och personal.

Korkens lokaler ligger i en hemtrevlig lägenhet med ett mindre och ett större lekrum med tillhörande ateljé, en liten scen och ett öppet kök i mitten. En central plats för Korken är gården där barnen leker mycket i klätterställningen, sandlådan, med cyklar och deras egenhändigt byggda glasskiosk m.m. Här äter vi ofta mellis, har möten och gemensamma matlag om vädret tillåter.

Barnen går ofta på utflykter till närliggande parker och en gång per vecka gör de större barnen en längre utflykt eller går på museum eller teater. För femåringarna finns det möjlighet att vara med i femårsklubben som arrangeras i samarbete med andra föräldrakooperativ på Södermalm.

Så fungerar Korken
Vi föräldrar är huvudman för Korken och tar hand om det organisatoriska; vi lagar mat, städar och tar hand om andra praktiska sysslor. Samtidigt får vi tillfälle att vara tillsammans med våra barn och hens kompisar. Alla vi föräldrar satsar mycket tid och engagemang i Korken.

Vi eftersträvar en jämlik arbetsfördelning där både mammor och pappor tar lika stort ansvar.
Det innebär att barnen möter en större andel män på Korken än på många andra förskolor.
Var och en av oss arbetar ca en vecka var heltid per termin (kan variera utifrån barngruppens storlek). Utöver detta deltar vi i möten, vissa städ/arbetshelger och ordnar gemensamma utflykter och matlag. Alla är dessutom med i en arbetsgrupp, t.ex. ekonomi, fixgruppen, köksgruppen som ansvarar för att helheten fungerar. En förälder är vår styrelserepresentant i Kapsylen.

En gång per år ordnar hela arbetskollektivet Kapsylen en stor husfest där Korken-föräldrarna deltar.
En förskoleplats på Korken innebär mycket arbete och ansvar, men också en unik möjlighet att vara delaktig i och kunna påverka vår egen och våra barns vardag.

Korken öppettider justeras inom ramtiden 06:30 – 18:30
Vanligtvis har vi öppet 08:00 – 17:00
2 dagar per termin hålls det stängt för planering och utvärdering.
På sommaren brukar Korken ha stängt fyra veckor i juli.

Rekryteringsmodell
Föräldrakooperativet Korken

Bakgrund
Föräldrakooperativet Korken är en liten förskola med 13-14 platser. Korken har funnits i Arbetskooperativet Kapsylens lokaler i den gamla kapsylfabriken på Tjärhovsgatan sedan 1986. Korken drivs av oss föräldrar. Vi har en styrelse men fattar alla beslut gemensamt på våra möten. Vi föräldrar arbetar också i den dagliga verksamheten. Utöver det ingår alla föräldrar i olika grupper som arbetar med förskolans drift. En grupp är ansvarig för rekryteringen.

Rekryteringsmål
I vår rekrytering eftersträvar vi en jämn fördelning mellan åldersgrupperna. Urvalet görs utifrån detta kriteriet samt kötid. Målet är att barngruppen till åldersfördelning motsvarar de önskemål som ställs utgående från pedagogiska, praktiskt genomförbara och ekonomiska grunder.

Praktisk information
Vi rekryterar en gång per år och det sker till höstterminen. Höstens rekrytering ska vara klar innan utgången av maj månad. Normalt rekryterar vi inte under andra perioder under året. Undantaget är när barn slutar i förtid. Vid inskrivning av ny familj i kooperativet skall föräldrarna lämna utdrag ur polisregister innan de påbörjar arbete i barngruppen.

Prioriteringsordning
Så här prioriterar vi när vi tar in nya barn och familjer;
• syskon till barn som redan finns på Korken har förtur
• vi strävar efter en så väl sammansatt barngrupp som möjligt - därför beaktar vi barnets ålder
• i sista hand, om det står mellan olika barn, så tittar vi på när anmälan är gjord och då kan det komma att spela in vilket datum anmälan gjorts. Vi kontaktar med jämna mellanrum de som står i vår kö för att höra om de fortfarande vill stå kvar med sin intresseanmälan. Detta gör vi även om vi inte kan erbjuda dem någon plats.

Syskonförtur
Korken tillämpar syskonförtur. Syskon till barn som är inskrivna på Korken har förtur till lediga platser. Om det skulle finnas fler syskon som vill börja än det finns platser så går vi i första hand efter kötid. Därefter strävar vi efter en jämn fördelning mellan åldersgrupperna. Barn som rekryteras med syskonförtur kan i större utsträckning och i samråd med personalen börja under annan tid på året än till hösten.

Ålderfördelning
Vid ledig plats ser vi först till att fördelningen mellan åldersgrupperna är jämn. Det ska vara 2-3 barn i varje åldersgrupp.

Kö- och placeringsregler
•   Om ledig plats uppstår går en förfrågan till den familj som står först i kön utifrån de kriterier som verksamheten har angivit. (t.ex ålder)
•   Om tillfrågad familj inte vill utnyttja platsen går frågan vidare till nästa familj som står på tur.

Rekryteringsförfarande
Det barn och föräldrar som utifrån ovanstående kriterier står först i kön bjuds in till en visning av Korkens lokaler och ett samtal med Korkenföräldrar (rekryteringsansvarig/rekryteringsgruppen) och personal. De sökande föräldrarna ska vid rekryteringssamtalet informeras om arbetsgången på Korken och vad som förväntas av Korkenföräldrar. Kvarstår intresset efter introduktionsträffen så ska de erbjudas den lediga platsen. Om intresset ej kvarstår ska det barn och de föräldrar som står näst på tur och uppfyller kriterierna bjudas in.

Övrigt
Korken lämnar ingen platsgaranti.

Information från Förskolan Korken
Mailmallar för rekryteringen

Korkenkön
För att ställa ert barn i kö till förskolan Korken mailar man barnets namn, födelsedatum samt föräldrarnas namn och kontaktuppgifter till rekrytering [at] korken.se Uppge även från vilket datum ni är intresserade av en plats på Korken. Antagning sker i augusti. Endast om något barn slutar under terminens gång kan det bli aktuellt med rekrytering under andra tider på året. Vår målsättning är att vara klara med kommande års rekrytering vid utgången av maj månad. Om ni blir aktuella för en plats kommer vi att bjuda in er till en visning. Även om vi inte kan erbjuda er en plats så kommer vi årligen att kontakta er och fråga om ni önskar stå kvar i vår kö.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.korken.se